شهرستان فردوس با تولید انواع زعفران بسته بندی در وزنهای مختلف، در این زمینه بسیار پر اهمیت است.
شهرستان فردوس به عنوان یکی از قطبهای تولید زعفران در خراسان جنوبی و ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زعفران تولید شده در این شهرستان با توجه به شرایط اقلیمی مناسب، دارای کیفیت قابل قبولی است. بسته بندی مناسب با وزنهای متفاوت از جمله مواردی است که بری خرید و فروش زعفران بسیار اهمیت دارد. شهرستان فردوس با عرضه انواع زعفران با بسته بندی های متفاوت در بازار رقابت این محصول جایگاه ویژه ای دارا می باشد.

منبع: بازار زعفران ایران

شهرستان فردوس با تولید انواع زعفران بسته بندی در وزنهای مختلف، در این زمینه بسیار پر اهمیت است.
شهرستان فردوس به عنوان یکی از قطبهای تولید زعفران در خراسان جنوبی و ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زعفران تولید شده در این شهرستان با توجه به شرایط اقلیمی مناسب، دارای کیفیت قابل قبولی است. بسته بندی مناسب با وزنهای متفاوت از جمله مواردی است که بری خرید و فروش زعفران بسیار اهمیت دارد. شهرستان فردوس با عرضه انواع زعفران با بسته بندی های متفاوت در بازار رقابت این محصول جایگاه ویژه ای دارا می باشد.

منبع: بازار زعفران ایران