نوشته‌ها

زعفران گناباد

تجارت زعفران بسته بندی گناباد

/
در پروسه ی تجارت زعفران شهر هایی مثل گناباد و قائنات تنها زمانی س…